Post piątek, 15 listopada 2019, 11:33

Regulamin Ligi Ogólnopolskiej Warmachine and Hordes Sezon

Regulamin Ligi Ogólnopolskiej Warmachine and Hordes
Sezon 2019/2020


I Liga Ogólnopolska Warmachine and Hordes ma na celu promowanie przyjaznego współzawodnictwa na polskiej scenie turniejowej.

Rozdział I Organy

Prezydium
1. Prezydium uchwala oraz zmienia Regulamin Ligi Ogólnopolskiej oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu.
2. Prezydium składa się z 5 członków, wybieranych spośród zgłoszonych kandydatów przez graczy, którzy uczestniczyli w min. dwóch turniejach klasy Master w terminie do roku od daty głosowania. W przypadku zgłoszenia się 5 lub mniej kandydatów ochotnicy są wybierani automatycznie;
3. Kadencja członków Prezydium trwa 2 lata;
4. W przypadku rezygnacji któregoś z członków przed upływem kadencji, na jego miejsce wybierany jest kolejny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2.;
5. W przypadku, gdy członek loży rezygnuje z udziału w prezydium lub kadencja prezydium jest skrócona wskutek głosowania o samorozwiązaniu nie można kandydować ponownie przez roczny okres banicji.
6. Głosowanie o samorozwiązaniu może być podjęte na wniosek co najmniej 10 osób reprezentujących minimum trzy różne środowiska Warmachine & Hordes lub w przypadku gdy większość członków loży założy takie głosowanie.
7. Jeśli to możliwe, w Prezydium nie może uczestniczyć więcej niż 1 gracz z tego samego ośrodka;
7a. W przypadku gdy zgłoszeni kandydaci reprezentują łącznie 4 lub mniej ośrodków, w Prezydium nie może uczestniczyć więcej niż 2 graczy z tego samego ośrodka.
8. Prezydium podejmuje decyzje w uchwałach przyjętych większością głosów.
9. Głosowanie może zostać zainicjowane przez dowolnego członka prezydium, pod warunkiem że uzyska on poparcie minimum jednego dodatkowego członka Prezydium.
10. Głosowania odbywają się na podforum Prezydium Ligi i są jawne.
11. Głosowania trwają 3 dni od dnia założenia głosowania.
12. Głosowanie jest ważne, jeśli wzięła w nim udział przynajmniej połowa liczby reprezentantów.

Rozdział II Ranking Ogólnopolski

13. Rozgrywki Ligi toczą się w systemie sezonowym.
14. Sezon rozpoczyna się 1 Października 2019, a kończy 30 Września 2020. Wszelkie turnieje kończące się po 30 Września 2020 są zaliczane do nowego sezonu.
15. Nagrody za Ligę przyznawane są na pierwszym turnieju klasy master w nowym sezonie ligowym.
16. Do Rankingu Ogólnopolskiego zaliczane są wszystkie turnieje spełniające wymogi dla turniejów swojej klasy.
17. Do Rankingu nie będą zaliczane turnieje par.
18. Gracze otrzymują liczbę punktów wg. wzoru:
liczba punktów = limit punktów*(liczba osób + 1 - zajęte miejsce)/(liczba osób)
18a. Liczba punktów jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej
19. Limit punktów do zdobycia na turnieju wynosi:
19a. turniej lokalny – 60
19b. turniej Master – 120
20. Do Rankingu liczy się 8 najwyższych wyników punktowych Gracza w sezonie.
20a. Najwyżej 4 wyniki punktowe mogą pochodzić z turniejów klasy Master.
20b. Najwyżej po 1 wyniku punktowym może pochodzić z turnieju mini lub ligi lokalnej.
21. W przypadku remisowego wyniku Graczy na zakończenie sezonu Ligi wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, który wziął udział w większej liczbie turniejów.
21a. W przypadku utrzymywania się remisu między tymi graczami wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, który uzyskał najwyższy wynik punktowy na jednym z turniejów.
21b. W przypadku dalszego utrzymywania się remisu między tymi graczami wyższe miejsce w Rankingu zajmuje ten z nich, którego średnia punktowa wyników turniejowych zaliczonych do rankingu jest wyższa.

Rozdział III Turnieje

Turnieje Klasy Lokalnej
22. Informacja o turnieju została zamieszczona zgodnie z wytycznymi minimum na 6 dni przed datą turnieju na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
23. W turnieju uczestniczy co najmniej 6 Graczy.
24. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi w drugim poście tematu o turnieju.
25. Turnieje lokalne są rozgrywane na zasadach aktualnych dokumentów Steamroller, Masters, Hardcore, Spelldraft. Turnieje lokalne mogą być także rozgrywane na zasadach "Who's the Boss".
26. Turnieje lokalne są rozgrywane na co najmniej 35 punktów

Turnieje Klasy Master
27. Informacja o turnieju została zamieszczona zgodnie z wytycznymi minimum na 30 dni przed datą turnieju na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
28. W turnieju uczestniczy co najmniej 12 Graczy.
29. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi w drugim poście tematu o turnieju.
30. Turnieje klasy Master są rozgrywane na zasadach aktualnych dokumentów Steamroller lub Masters na co najmniej 50 punktów.
31. Na turnieju klasy Master obowiązuje wariant malowania FPA – 30.
32. Turniej rozgrywany jest przez dwa dni.
33. Turniej jest prowadzony przez niegrającego sędziego.
34. Liczba punktów do Rankingu przypadająca za turniej klasy Master wynosi nie mniej niż 30.

Ligi Lokalne
35. Informacja o dacie rozpoczęcia ligi lokalnej jest zamieszczona minimum na 7 dni przed datą rozpoczęcia ligi na forum http://www.warmachina.com.pl w dziale „Turnieje”.
36. W lidze lokalnej uczestniczy co najmniej 6 Graczy.
37. Pełne wyniki turnieju zostały opublikowane zgodnie z wytycznymi w drugim poście tematu o turnieju.
38. Datą zakończenia ligi lokalnej jest data podana przez organizatora.

Turnieje Mini
39. Turniejem mini jest turniej klasy lokalnej rozgrywany na zasadach aktualnego Steamrollera na mniej niż 50 punktów.

Rozdzial IV Malowanie modeli

40. Bezwzględnie na każdym turnieju obowiązuje wymóg minimalnej staranności – o którym informacja musi znaleźć się w ogłoszeniu każdego turnieju zgodnie ze wzorem.
41. Na turniejach klasy Master w sezonie 2018/19 obowiązywać będzie zasada FPA -30:
- w każdej liście, z którą/ymi gracz przystępuje do turnieju mogą znaleźć się niepomalowane modele o maksymalnej wartości 30 bazowych punktów (wg oficjalnych, obowiązujących statystyk);
- modele niepomalowane, muszą spełniać warunki z pkt. 40 Regulaminu;
- modele niepomalowane, muszą zostać określone podczas wysyłania list do organizatora turnieju oraz zostać wyraźnie oznaczaone na listach turniejowych – do wglądu dla organizatora oraz przeciwników;
- o ostatecznym wariancie malowania na turnieju klasy Master (zwiększeniu/zmniejszeniu/zniesieniu limitu niepomalowanych modeli, całkowitym zniesieniu wariantu FPA) decyduje organizator, o czym musi poinformować graczy w ogłoszeniu turniejowym w czasie nie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia turnieju.
42. Wymóg FPA tyczący się modeli, które muszą go spełnić obejmuje i zostaje uznany gdy:
- figurka spełnia wszystkie warunki z pkt. 40 Regulaminu;
- figurka posiada wykończoną podstawkę;
- figurka jest pomalowana w rozróżnialny sposób, bez limitowania ilości kolorów, washy, warstw czy też jakości samego malowania. Z jednym wyjątkiem - nie dopuszczalny jest sam goły podkład na figurce.