Post wtorek, 24 marca 2020, 19:19

Czyszczenie szafy:różności za 50% ceny

cryx:
necrosurgeon 50% gnom

skorne:
full unit venators+ua 50% gnom


minions:

sacral vault sklejony 70% gnom
brun i lug 70% gnom
thrullg 50% gnom
rask 50% gnom
queen helga 50% gnom
carver1 50% gnom
gator shaman 50% gnom
barnabas 50% gnom
dr arkadius 50% gnom

legion:

scythean 50% gnom

menoth:

feora 3 50% gnom

merce:

alexia 1 i riseni 50% gnom
sea dogs full unit 50% gnom
boomhowlers full unit 50% gnom
alexia 2 50% gnom
2xhorgenfold mortar 50% gnom
gorman 50% gnom
eirys 1 i 2 50% gnom
luneciarz gobliln 50% gnom
rutger shaw 50% gnom
troll mechanik 50% gnom
gaston crosse 1 50% gnom
tarynka 50% gnom

cygnar:

caine 3 70%gnom
squire 50% gnom
gun mage captain adpet 50% gnom
stormgun gunner 50% gnom
2xtrencher commandos scattergunner 50% gnom
2x avenger 50% gnom
1x defender 50% gnom
1x firefly plastik 50% gnom
small unit stormblades+ua 50% gnom
full unit stormguard infantry 50% gnom
storsmiths 50% gnom